Nul·litat de l'impost de plusvàlua municipal
Nul·litat de l'impost de plusvàlua municipal
02/11/2021

Els Ajuntaments no podran exigir limpost de Plusvàlua Municipal.

El ple del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1.2a i 107.4 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, perquè són contraris al Principi Constitucional de capacitat econòmica recollit a l'article 31 de la Constitució espanyola.

El Tribunal Constitucional declara nul l'Impost de Plusvàlua Municipal perquè estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que determina que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, independentment que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest increment.

La decisió del Tribunal Constitucional s'aplicarà a totes les operacions signades a partir del 26 d'octubre del 2021. Continuarà vigent per a les operacions anteriors a aquesta data. No tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa les liquidacions fermes abans de la data esmentada no podran ser recorregudes.