Quins impostos graven la compravenda d’un habitatge a Empuriabrava
Quins impostos graven la compravenda d’un habitatge a Empuriabrava
23/03/2016

Quins impostos graven la compravenda d’un habitatge?

Comprar o vendre un habitatge implica pagar una sèrie d’impostos. És així. Però ambdues parts (comprador i venedor) no assumeixen els mateixos. Vols saber quins impostos graven la compra i la venda d’una casa o pis a Empuriabrava? T’ho resumim fàcilment :

Els impostos que graven la compraventa d’habitatges

  • Impostos que assumeix el comprador


Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Cal diferenciar si l’habitatge que es compra és d’obra nova o de segona mà. Es considera nova quan s’adquireix directament al promotor. Quan es tracta d’un habitatge nou, una casa o pis a Empuriabrava o Roses, per exemple, la compraventa està subjecta al pagament de l’IVA. Ascendeix al 10% amb caràcter general o al 4% per a habitatges sotmesos a algun règim de protecció.

Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)

Si l’habitatge que es compra no és nou, el comprador ha de pagar l’ITP, però no l’IVA. El tipus impositiu varia en funció de la comunitat autònoma, però sol ser entre el 6% i el 10% (el 10% a Catalunya) sobre el preu de venda reflectit en l’escriptura pública de compravenda.

Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD)

Aquest impost grava els documents notarials, en aquest cas, la mateixa escriptura de compravenda. És un impost que compatible amb el gravamen de l’IVA, per tant, totes aquelles operacions subjectes a IVA que es formalitzin en document notarial quedaran subjectes a l’AJD. Varia entre el 0,5% i l’1,5% (el 1,5% a Catalunya) del preu de venda, depenent de la comunitat autònoma. Tant en ITP como en l’ AJD, el comprador ho ha de pagar en el termini de 30 dies hàbils des de la data de la signatura de l’escriptura de venda pel procediment d’autoliquidació.

  • Impostos que assumeix el venedor

Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal)

És un tribut directe que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys des de la seva adquisició fins a la seva transmissió, fins a un màxim de vint anys.

L’obligació de pagament de l’Impost de Plusvàlua s’origina cada vegada que es transmet un habitatge i, en teoria, li correspon pagar-ho al venedor, encara que les parts poden acordar dividir-ho o que ho pagui el comprador. És un impost de caràcter municipal que depèn de cada ajuntament i que es calcula sobre el valor cadastral en el moment de la venda.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Quan un contribuent ven un habitatge ha de tributar per la plusvàlua assolida a l’IRPF. El guany patrimonial obtingut per la venda d’un habitatge l’any 2015, s’ha de declarar a l’Impost de la Renda del corresponent exercici fiscal, i s’integrarà a la base imposable de l’estalvi de l’IRPF.

Impost de Béns Immobles (IBI)

L’Impost de Béns Immobles (IBI) és un tribut municipal anual que grava la titularitat de l’habitatge. El venedor ha d’estar al corrent del pagament de dita imposada abans de transmetre l’habitatge. Es calcula sobre el valor cadastral de l’habitatge.